Marcat CE

¿Què és?

El Marcat CE representa el nivell mínim de seguretat que ha d'aconseguir-se per poder comercialitzar el producte acabat a Europa, i garanteix que compleix els requisits essencials de seguretat de la Directiva 89/106/CEE “Productes de Construcció”.

Va ser introduït per la Comissió Europea, qui estableix les condicions del seu ús dins de les diferents directives. Amb el Marcat CE, el fabricant o el seu representant dins de la Unió Europea, declaren que el producte individual compleix amb les normes de seguretat generals de les Directives del Marcat CE.

El Marcat CE col.locat en els productes constitueix una declaració per part de la persona que l'ha col.locat que:

  • el producte s'ajusta a totes les disposicions comunitàries, i
  • s'han dut a terme els procediments pertinents d'avaluació de la conformitat.

El Marcat CE ha de col.locar-se de forma visible, en els documents d'acompanyament, si la directiva que es tracti preveges aquesta documentació.